General Data Protection Regulation (GDPR)
Neveléstudományi Egyesület (Association of Educational Sciences)


A Neveléstudományi Egyesület (Association of Educational Sciences), mint adatkezelő és adatfeldolgozó adatkezelése három felhasználói körben valósul meg:

1. Tagsági jogviszony alapján. Ez esetben az adatkezelés célja a szervezeti tagsággal összefüggő nyilvántartás és kommunikáció. A tag nevét és lakcímét a Civil törvény rendelkezése alapján kezeljük, a tag e-mail-címére és telefonszámaira a személyes kapcsolattartáshoz, a tudományos érdeklődési kör megjelölésére pedig a bírálatokra, szakmai kritikára kiadható absztraktok és tanulmányok szempontjából van szükség.
Amikor valaki az erre szolgáló űrlapot (tagfelvételi kérelmet) kitöltve elküldi a Neveléstudományi Egyesülethez, ezzel a tevőleges cselekedetével járul hozzá ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Neveléstudományi Egyesület kezelje.
Amikor a Neveléstudományi Egyesület tagja kilép a szervezetből, az itt vezetett személyes adatai a nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve a későbbi statisztikai feldolgozás számára releváns adatokat, illetve amelyek megőrzésére a szervezeteket jogszabály kötelezi.

2. Tudományos konferenciához (eseményhez) kötődő személyes adatok köre. A szakmai-tudományos rendezvényeknek komoly anyagi velejárói vannak, amely költségeket a Neveléstudományi Egyesület az elsődleges érdekeltek között teríti. Regisztrációs formanyomtatványt alkalmaz, amelyen egyfelől a pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való megfeleléshez kér adatokat (regisztráló teljes neve, számlázási név, számlázási cím, a számlázáshoz szükséges adószám - ha ezek a rovatok nem kerülnek kitöltésre, akkor a résztvevő neve alatt feltüntetett címre lesz a számla kiállítva). A kapcsolattartáshoz van szükség az e-mail-címre és a telefonszám(ok)ra. A publikációkhoz további adatok szükségesek (vö. 3. pont), ilyen pl. a regisztráló munkahelyének vagy elsődleges szervezetének a megnevezése. Mivel a Neveléstudományi Egyesületnek nem lehet vállalkozási tevékenysége, a tudományos-szakmai események rendezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat egy, ezek kezelésére létrehozott projektcég, a NEVTUD Ec. végzi. A regisztrációkor megadott számlázási adatokat a Neveléstudományi Egyesület átadja a NEVTUD Ec-nek, hogy az a számlázást a számviteli törvénynek megfelelően el tudja végezni.

3. Publikáláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése. A tudományos életben egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, hogy valamely szellemi alkotás pontosan kihez köthető: a tudományos teljesítmény elszámolhatósága az érintettek alapvető egzisztenciális érdeke. A szakmai-tudományos teljesítmények alapján lehet előrelépni. A szerzők beazonosíthatósága okán a Neveléstudományi Egyesület gondozásában publikált anyagok tartalmazzák a mű címén kívül a következő személyes adatokat: szerző(k) teljes neve, munkahelyének vagy elsődleges szervezeti hovatartozásának megnevezése annak település szintű székhelyével és országával együtt, továbbá a szerző(k) e-mail-címe. Ezeket az adatokat a szerzők publikációra szánt alkotásuk, szellemi termékük egyidejű küldésével adják meg. Ezen személyes adatok csak a publikálásra szánt szellemi alkotással együtt vonhatók vissza, és csak magáig a publikálásig (megjelenésig). A későbbi visszavonásra a Szerzői jogi törvény alapján, a szerző(k) teljes kártérítési felelőssége mellett lehetséges. Utólag személyes adatok megváltoztatására (módosítására) vagy csak a személyes adatok (egy részének) visszavonására nincs lehetőség. A szerző(k) publikálásra szánt szellemi alkotásuk és személyes adataik megküldésével hozzájárulnak (tudomásul veszik), hogy az általuk megadott személyes adatok is nyilvánosságra kerülnek.

A Neveléstudományi Egyesület adatkezelése és adattovábbítása kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés során keletkező információkat a Neveléstudományi Egyesület a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Az adatok közlésével és e-mail-ben csatolt fájlként történő megküldésével az adatkezeléshez történő hozzájárulást a Neveléstudományi Egyesület megadottnak tekinti (személyes hozzájárulás). Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezése alapján, továbbá a tevékenység megvalósításához szükséges bevételek beérkezése utáni számlázáshoz lehetséges. A hozzájárulás ingyenesen visszavonható, amennyiben az eseményre / publikációra még nem került sor. Regisztrációs űrlapot minden eseményhez külön-külön kell kitölteni, az adathordozhatóság technikai feltételei hiányoznak.