Neveléstudományi Egyesület

Alakulás éve: 2005.

Társadalmi (civil) szervezet, egyesület
(Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60981/2005/2. sz. végzése alapján)

Alapvető céljai:
az oktatásban és nevelésben érintettek tudományos fejlődésének elősegítése, kapcsolatrendszerének alakítása, hazai és nemzetközi szakmai kitekintésének elősegítése, magyar és idegen nyelvi publikációi megjelentetésének támogatása, hazai és nemzetközi ankétokon, konferenciákon és más további pedagógiai szakmai rendezvényeken előadási lehetőség biztosítása, általában véve a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése

Alaptevékenységei:
tudományos tevékenységet végez; konferenciákat, felolvasó üléseket, előadásokat, ankétokat szervez; kutatásokat bonyolít le; kiállításokat rendez; tanfolyamokat, továbbképzéseket, szakmai eseményeket szervez a nevelés és oktatás, képességfejlesztés terén, pedagógiai szaktanácsadást, szakértést folytat; kulturális tevékenységet végez, s hozzájárul a kulturális örökség megóvásához; elektronikus periodikákat jelentet meg; szakmai elismerési formákat maga is alapíthat; önállóan vagy partnereivel együttműködve információs tevékenységet folytat, kiadványokat jelentet meg

Tagsága:
tag az lehet, akit/amelyet írásos jelentkezése alapján a Neveléstudományi Egyesület tagjai sorába felvesz, és éves tagdíját rendezi; a felvételről az elnökség dönt; az intézményi tagoknak lehetnek olyan tagjai, akik alanyi jogon is társasági tagok

Gazdálkodása:
a Neveléstudományi Egyesület tagdíjakból, támogatásokból, pályázati bevételekből gazdálkodik;
az éves tagdíj mértékét az elnökség állapítja meg; ennek mértéke a 2012. évtől 6.000,- Ft / év
a tagdíjfizetési kötelezettség alól a tag kérelmére az elnökség felmentést adhat

Elérhetősége:
office@edusciences.hu

Folyóiratai:
Practice and Theory in Systems of Education
Theorie und Praxis von Pädagogik
Taneszközfigyelő

Elnöksége:
Dr. Karlovitz János Tibor, PhD (elnök)
Dr. Torgyik Judit Emese, PhD (alelnök)
Dr. Molnár György, PhD (főtitkár)


Alapszabályunk

Belépési szándéknyilatkozat


Támogatóink:
Oktatási Minisztérium 2006. évi támogatása: 200.000,- Ft
Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2008. évi támogatása: 300.000,- Ft
Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2009. évi támogatása: 200.000,- Ft